Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Myslivecký spolek

Předseda: Michal Raška
Místopředseda: Karel Wojkowský
Myslivecký hospodář: Dalibor Socha
Jednatel: Lukáš Stoček
Finanční hospodář: Jiří Vašenda
Revizor spolku: Petr Bělunek
Správce myslivecké chaty: Martin Černošek

Honitba, sdružení a zvěř

Myslivecký spolek (dále jen MS) Ženklava vykonává právo myslivosti v honitbě Honebního společenstva Ženklava (dále HS). Výměra honitby dosahuje cca 1300 ha.. Zahrnuje jak lesní, tak zemědělskou půdu.

Začátkem roku 2013 proběhla Valná hromada HS, která schválila pronájem honitby místnímu sdružení na nové 10-ti leté období 2013 – 2023. Tímto má zdejší MS po tuto dobu honitbu v pronájmu a má opět možnost myslivecky hospodařit v nám známých lesích, loukách, pastvinách či remízcích, které jistě většina místních obyvatel zná. Jsme rádi, že nám HS umožňuje vykonávat tuto zálibu, koníček i práci v jednom. Tato Valná hromada rovněž odsouhlasila nový honební výbor.

MS má v současné době 23 členů, 2 hosty a 2 adepty myslivecké praxe. Hlavní orgánem sdružení je výbor, hospodář a revizor. Členové sdružení jsou povětšinou místní či Štramberští myslivci, ale máme také po jednom členu z Rybího a Kopřivnice. Každé mysliv. sdružení musí mít ze zákona schválenou mysliveckou stráž. Tu u nás vykovávají tři členové. Také držíme dostatečný počet lovecky upotřebitelných psů se zkouškami z předepsaného výkonu – kteří jsou nám nápomocni, jak např. při norování či dosledech zvěře, honech apod.

V naší honitbě můžete potkat ze spárkaté zvěře hlavně srnce obecného dále jelena evropského, muflona nebo také prase divoké. Z drobné zvěře užitkové je to hlavně zajíc polní a občas i bažant obecný. Z pernaté zvěře zahlédnete straku či vránu obecnou, holuba hřivnáče či kachnu divokou. Z predátorů má u nás největší zastoupení liška obecná, kuna skalní či jezevec lesní. Z druhů zvěře, která se neloví je zde káně lesní, krkavec velký, výr velký, sluka lesní, sojka obecná, holub doupňák, krahujec obecný, poštolka obecná nebo jestřáb lesní. Z takových netradičních druhů zvěře je možno jmenovat psíka mývalovitého nebo výskyt orla skalního.

Naše činnost

Našim aktivitám se věnujeme po celý rok. Nejde jen o lov zvěře, ale hlavně o práci v honitbě a péči o zvěř. Největší část práce členů MS spočívá v ochraně zvěře a v péči o ni po celé dlouhé zimní období. V naší honitbě pečujeme o 18 krmelců. Samozřejmostí je také celoroční předkládání kamenné soli do solníků a lizů pro zvěř. Každoročně v součinnosti s okolními honitbami podáváme spárkaté zvěři léčivé přípravky s antiparatzitárním účinkem (v naší honitbě se to týká hlavně srnčí zvěře) pro léčbu a prevenci proti jejím případným nemocem. Stejně tak, jednou ročně probíhá v naší honitbě sčítání zvěře, na základě kterého je pak zvěř plánována a lovena.

V péči o zvěř jsme v minulém roce např. spotřebovali cca 40 q jadrného krmiva (ječmen, oves) a také nemalé množství objemového krmiva– tj. sena. Dále běžně zvěř přikrmujeme na krmelištích a vnadištích – kukuřicí (jádro či palice), kukuřičnou siláží, dužnatým krmivem (jablka, cukrová a krmná řepa), jablečné výlisky, kaštany, žaludy atd.. S ukončením zimního přikrmování je vždy prováděna asanace krmných zařízení, kterou je zapotřebí udělat ze zoohygienických důvodů.

Každoročně připravujeme, oséváme a udržujeme také zvěřní políčka. Tímto má spárkatá a drobná zvěř možnost spásat druhově jinou rostlinnou stravu, než jakou má k dispozici v lese či na louce. Toto rozšíření rozmanitosti potravní nabídky se projevuje v její lepší kondici a zdravotním stavu. Také je zde možnost dostatečného krytu. V minulém roce se jednalo o celkem čtyři zvěřní políčka s celkovou výměrou přibližně 0,8 ha. Tyto políčka můžeme užívat díky souhlasu vlastníků či nájemců daných parcel – velmi vstříc nám vychází JZD Tichá.

Dále z předešlých aktivit je také třeba zmínit, že jsme již v roce 2009 s pomocí dotačního programu Ministerstva zemědělství čerpali příspěvek na vybrané činnosti mysliveckého hospodaření. Ten zahrnoval titul „Zlepšování životního prostředí zvěře“ kdy předmětem příspěvku bylo pořízení a instalace nových betonových nor na odchyt zvěře škodící myslivosti – zakoupeno bylo celkem pět těchto odchytových zařízení, které nám umožňují snižovat predační tlak na drobnou zvěř. Jen pro zajímavost uvádíme, že v mysliveckém roce 2012 – 2013 bylo uloveno 25 lišek, což je nemalé číslo.

Každým rokem pokračujeme ve výstavbě nových myslivec. zařízení – ať již to jsou posedy, kazatelny, krmelce či lizy.

Svoji činnost pravidelně hodnotíme na členských schůzích a jednou ročně na Výroční schůzi.

.

Pro ilustraci našich aktivit několik fotografií