Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Zahradkáři

Předseda: Jiří Hanák
Tajemník: Stanislav Socha
Pokladník: Jiří Nenička
Správce zahrádkářské boudy: Antonín Biner 


Český svaz zahrádkářů v Ženklavě byl založen 7. června 1964. Tenkrát měl 30 členů. V dnešní době je v naší obci v zahrádkářském svazu organizováno 49 členů.


Z historie organizace

Po osvobození naší obce 5.5.1945 pracovali zemědělci převážně soukromě až do r. 1949 kdy bylo v obci založeno Jednotné zemědělské družstvo. Dobytek i pole tak přechází do společného užívání.Zemědělcům jsou ponechány jen záhumenky.

JZD v obci zaniká dnem 31.12.1963 a prvním lednem 1964 se ujímá vedení zemědělské půdy a všeho, co mělo JZD, Státní statek. Do té doby měli možnost občané si obstarávat hnojiva buď vlastní výrobou (chovem dobytka) a jednak umělými hnojivy z JZD. Státní statek však tuto možnost vylučuje a tak nezbývá, aby hledali nové cesty k získávání hnojiv a jiných produktů pro své pěstitelské záliby. Jedinou možností je založit v obci organizaci – československého svazu ovocnářů a zahrádkářů, která by byla schopna tyto úkoly zajišťovat.

9.června 1964 byla založena tato organizace a provedena volba výboru i členů.

Prvním předsedou byl zvolen: Eduard Volný,
místopředsedou: Štěpán Juroška,
jednatelem: František Jiříček,
pokladníkem: Ludvík Raška
hospodářem: František Boháč
kulturním referentem: Josef Pustka
revizoři: Miloš Hanák, Stanislav MališJosef Jašek.

Začátky byly náročné – vyřídit veškeré organizační záležitosti na různých úřadech a institucích. Zajistit základní odborné vzdělání třemi instruktážemi a přednáškami, pořídit legitimace a razítka. Dále rozšířit členskou základnu, která se ze 17 začínajících rozrostla do konce roku na 30 členů. Vyinkasováním členských příspěvků a založením pokladny, jsme mohli začít zajišťovat jak hnojiva, tak stromky, různé výpěstky, semena i techniku (2 postřikovače) a to nejen pro členy ale i ostatní občany.

Další peníze jsme získávali z našich úspěšných kulturních akcí.Na velmi dobré úrovni byly zahrádkářské plesy a vinobraní . V létě se pravidelně konaly výlety a zájezdy,které s úspěchem pořádáme dodnes.

Rovněž brigádnická činnost byla velmi potřebná. Úprava rumoviště po zchátralém a shořeném domě č. 81 vedle poštovního úřadu, které hyzdilo vzhled naší obce podél hlavní silnice členové org. vybudovali vkusný parčík, který je chloubou dodnes.

Dále se pracovalo při zřizování nového výletiště za kinosálem,kde jsme k 25 výročí osvobození slavnostně zasadili lípu svobody. Na místním hřbitově byla renovována stará část a vysázené okrasné dřeviny. Organizace taky pravidelně vyhlašovala soutěž o nejlépe upravenou zahradu,domek i okolí obydlí.Vítězové byli odměňování knihami s naši vlastní knihovny,která sloužila členům k získávání dalších odborných znalosti. Po roce fungování byla naše organizace odměněna místním nár.výborem jedním a okresním výborem svazu Čs. ovocnářů a zahrádkářů druhým Čestným uznáním.Vážili jsme si tohoto ocenění za naši bohatou činnost.

Nadále jsme se rozrůstali co do počtu členů tak do počtu akcí. Začali jsme pořádat pěstitelské výstavy,pravidelné zájezdy na Floru Olomouc,návštěvy divadel,pravidelnou údržbu u pomníku padlých,návštěvy našich členů při životních jubilejích a jiné akce.

Zlomem v našem hospodaření bylo získaní pozemku po spáleništi domku po manželích Melčákových,který jsme získali do trvalého bezplatného užívání.Po zplanýrování a oplocení jsme postavili dřevěnou boudu,kterou jsme využívali jako sklad hnojiv,garáž pro uskladnění různého nářadí a taky společenskou klubovnu.Plánovali jsme do budoucna vybudování moštárny a sušárny ovoce. V roce 1974 se naši členové zapojili do stavby víceúčelové budovy,kde dnes sídlí požární zbrojnice a Obecní úřad. V něm se konala poprvé od otevření výroční členská schůze naší organizace,které se zúčastnilo 40 členů a hostů. K 31.12.75 zaniká samostatnost naší obce a slučujeme se na základě referenda našich občanů s městem Štramberk. Tento souhrn z historie naši organizace byl vypsán z kroniky,která byla až do r.1981 vzorně vedena p. Františkem Jiříčkem a je k nahlédnutí u nynějšího předsedy p.Karla Zagrapana

(Zdroj: Kronika ČZS – Ženklava)